Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Kostol sv. Michala archanjela v Gánovciach

Pozitív postavený pre kostol sv. Michala archanjela v Gánovciach. Pôvodný nástroj z tohto kostola sa v súčasnosti nachádza v múzeu klávesových nástrojov v Markušovciach.

Po podaní žiadosti o povolenie stavby nového organu bol nový nástroj postavený, podľa požiadavky pamiatkového úradu do klasicistickej skrine zo začiatku 19. storočia. Táto skriňa pochádza z evanjelického kostola v Hranovnici, kde údajne bola nástrojová časť v minulom storočí poškodená počas búrky, keď po údere blesku do veže kostola sa jej časť zrútila do nástroja. Po niekoľkoročnom provizóriu si miestny evanjelický zbor v roku 1999 zabezpečil nástroj značky Július Guna. Na otázku čo s pôvodnou organovou skriňou sme doporučili organovú skriňu zachovať. Tento krok sa vyplatil keďže skriňa dnes opäť slúži pôvodnému účelu. Skriňa bola odborne zreštaurovaná reštaurátormi.

Podobne ako pri Opuse 03 bol do historickej skrine postavený nový nástroj so zásuvkovou vzdušnicou, mechanickými traktúrami s priveseným pedálom.

Dispozícia nástroja:

Traktúra: mechanická so zásuvkou vzdušnicou
Počet registrov: 7 
Počet manuálov: 1

Manuál C-g3 56 tónov  
1. Flauta
2. Kopula
3. Principál
4. Kopula
5. Oktáva
6. Kvinta 1 1/3´
7. Superoktáva
Pedál privesený 27 klávesov
 
Dispozícia: Gabriel Bies
Reštaurovanie organovaj skrine: Ján Mach

Error: Cannot use object of type Language_support\Clanky as array

Error

Cannot use object of type Language_support\Clanky as array search►

Source file

File: /data/web/virtuals/14661/virtual/www/temp/cache/latte/Clanky-OdkazNaClanky-OdkazNaClanky_to_foto_galery.latte--9be5a48780.php:14

4: use Latte\Runtime as LR; 5: 6: class Template9be5a48780 extends Latte\Runtime\Template 7: { 8: 9: function main() 10: { 11: extract($this->params); 12: ?> 13: <div class="kategoria to-foto-galery"> 14: <p><?php echo LR\Filters::escapeHtmlText($texty['to_foto_galery']) /* line 2 */ ?></p> 15: <?php 16: if (isset($avatar) && is_file('www/files/menu/'.$avatar)) { 17: ?> <a href="<?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($this->global->uiPresenter->link($link_presenter, [$id_hlavne_menu])) ?>" title="<?php 18: echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($nazov) /* line 3 */ ?>">

Call stack

 1. .../vendor/latte/latte/src/Latte/Runtime/Template.php:198 source  Template9be5a48780->main()

  188: // old accumulators for back compatibility 189: $this->params['_l'] = new \stdClass; 190: $this->params['_g'] = $this->global; 191: $this->params['_b'] = (object) ['blocks' => &$this->blockQueue, 'types' => &$this->blockTypes]; 192: if (isset($this->global->snippetDriver) && $this->global->snippetBridge->isSnippetMode()) { 193: if ($this->global->snippetDriver->renderSnippets($this->blockQueue, $this->params)) { 194: return; 195: } 196: } 197: 198: $this->main(); 199: } 200: 201: 202: /**
 2. .../www/vendor/latte/latte/src/Latte/Engine.php:70 source  Latte\Runtime\Template->render()

  60: } 61: 62: 63: /** 64: * Renders template to output. 65: * @return void 66: */ 67: public function render($name, array $params = [], $block = null) 68: { 69: $this->createTemplate($name, $params + ['_renderblock' => $block]) 70: ->render(); 71: } 72: 73: 74: /**
 3. .../src/Bridges/ApplicationLatte/Template.php:52 source  Latte\Engine->render(arguments)

  42: return $this->latte; 43: } 44: 45: 46: /** 47: * Renders template to output. 48: * @return void 49: */ 50: public function render($file = null, array $params = []) 51: { 52: $this->latte->render($file ?: $this->file, $params + $this->params); 53: } 54: 55: 56: /**
  $name
  "/data/web/virtuals/14661/virtual/www/app/FrontModule/components/Clanky/OdkazNaClanky/OdkazNaClanky_to_foto_galery.latte" (119)
  
  $params
  
  
 4. .../components/Clanky/OdkazNaClanky/OdkazNaClanky.php:73 source  Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template->render()

  63: $this->template->article = $pom_hlm; 64: $this->template->nazov = $pom_hlm->menu_name; 65: $this->template->datum_platnosti = $p_hlm->datum_platnosti; 66: $this->template->avatar = $p_hlm->avatar; 67: $this->template->anotacia = isset($pom_hlm->id_clanok_lang) ? $pom_hlm->clanok_lang->anotacia : NULL; 68: $this->template->texty = $this->texts; 69: $this->template->link_presenter = $p_hlm->druh->presenter == "Menu" ? "Clanky:" : $p_hlm->druh->presenter.":"; 70: $this->template->id_hlavne_menu = $pom_hlm->id_hlavne_menu; 71: $this->template->absolutna = $p_hlm->absolutna; 72: } 73: $this->template->render(); 74: } 75: } 76: 77: interface IOdkazNaClankyControl {
 5. .../templates-Clanky-default.latte--0063bdb358.php:115 source  App\FrontModule\Components\Clanky\OdkazNaClanky\OdkazNaClankyControl->render(arguments)

  105: $iterations = 0; 106: foreach ($iterator = $this->global->its[] = new LR\CachingIterator($komponenty) as $komp) { 107: ?> 108: 109: <?php 110: if (isset($komp["parametre"])) { 111: $nazov_komp = $komp['nazov'].'-'.$iterator->counter; 112: /* line 37 */ if (is_object($nazov_komp)) $_tmp = $nazov_komp; 113: else $_tmp = $this->global->uiControl->getComponent($nazov_komp); 114: if ($_tmp instanceof Nette\Application\UI\IRenderable) $_tmp->redrawControl(null, false); 115: $_tmp->render($komp["parametre"]); 116: } 117: else { 118: /* line 39 */ if (is_object($komp["nazov"])) $_tmp = $komp["nazov"]; 119: else $_tmp = $this->global->uiControl->getComponent($komp["nazov"]);
  $p
  
  
 6. .../vendor/latte/latte/src/Latte/Runtime/Template.php:282 source  Template0063bdb358->blockContent(arguments)

  272: } 273: 274: $block = reset($this->blockQueue[$name]); 275: if ($mod && $mod !== ($blockType = $this->blockTypes[$name])) { 276: if ($filter = (is_string($mod) ? Filters::getConvertor($blockType, $mod) : $mod)) { 277: echo $filter($this->capture(function () use ($block, $params) { $block($params); }), $blockType); 278: return; 279: } 280: trigger_error("Including block $name with content type " . strtoupper($blockType) . ' into incompatible type ' . strtoupper($mod) . '.', E_USER_WARNING); 281: } 282: $block($params); 283: } 284: 285: 286: /**
  $_args
  
  
 7. .../presenters-templates-@layout.latte--bd71dfd1f3.php:157 source  Latte\Runtime\Template->renderBlock(arguments)

  147: } 148: ?> 149: 150: </div> 151: <?php 152: $iterations++; 153: } 154: ?> </div> 155: <?php 156: } 157: $this->renderBlock('content', $this->params, 'html'); 158: ?> 159: </div> 160: <?php 161: if (isset($this->blockQueue["blok_right"])) {
  $name
  "content" (7)
  
  $params
  
  
  $mod
  "html" (4)
  
 8. .../vendor/latte/latte/src/Latte/Runtime/Template.php:198 source  Templatebd71dfd1f3->main()

  188: // old accumulators for back compatibility 189: $this->params['_l'] = new \stdClass; 190: $this->params['_g'] = $this->global; 191: $this->params['_b'] = (object) ['blocks' => &$this->blockQueue, 'types' => &$this->blockTypes]; 192: if (isset($this->global->snippetDriver) && $this->global->snippetBridge->isSnippetMode()) { 193: if ($this->global->snippetDriver->renderSnippets($this->blockQueue, $this->params)) { 194: return; 195: } 196: } 197: 198: $this->main(); 199: } 200: 201: 202: /**
 9. .../vendor/latte/latte/src/Latte/Runtime/Template.php:176 source  Latte\Runtime\Template->render()

  166: if ($this->referenceType === 'import') { 167: if ($this->parentName) { 168: $this->createTemplate($this->parentName, [], 'import')->render(); 169: } 170: return; 171: 172: } elseif ($this->parentName) { // extends 173: ob_start(function () {}); 174: $params = $this->main(); 175: ob_end_clean(); 176: $this->createTemplate($this->parentName, $params, 'extends')->render(); 177: return; 178: 179: } elseif (!empty($this->params['_renderblock'])) { // single block rendering 180: $tmp = $this;
 10. .../www/vendor/latte/latte/src/Latte/Engine.php:70 source  Latte\Runtime\Template->render()

  60: } 61: 62: 63: /** 64: * Renders template to output. 65: * @return void 66: */ 67: public function render($name, array $params = [], $block = null) 68: { 69: $this->createTemplate($name, $params + ['_renderblock' => $block]) 70: ->render(); 71: } 72: 73: 74: /**
 11. .../src/Bridges/ApplicationLatte/Template.php:52 source  Latte\Engine->render(arguments)

  42: return $this->latte; 43: } 44: 45: 46: /** 47: * Renders template to output. 48: * @return void 49: */ 50: public function render($file = null, array $params = []) 51: { 52: $this->latte->render($file ?: $this->file, $params + $this->params); 53: } 54: 55: 56: /**
  $name
  "/data/web/virtuals/14661/virtual/www/app/FrontModule/presenters/templates/Clanky/default.latte" (94)
  
  $params
  
  
 12. .../src/Application/Responses/TextResponse.php:49 source  Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template->render()

  39: } 40: 41: 42: /** 43: * Sends response to output. 44: * @return void 45: */ 46: public function send(Nette\Http\IRequest $httpRequest, Nette\Http\IResponse $httpResponse) 47: { 48: if ($this->source instanceof Nette\Application\UI\ITemplate) { 49: $this->source->render(); 50: 51: } else { 52: echo $this->source; 53: }
 13. .../nette/application/src/Application/Application.php:153 source  Nette\Application\Responses\TextResponse->send(arguments)

  143: } 144: $this->onPresenter($this, $this->presenter); 145: $response = $this->presenter->run(clone $request); 146: 147: if ($response instanceof Responses\ForwardResponse) { 148: $request = $response->getRequest(); 149: goto process; 150: 151: } elseif ($response) { 152: $this->onResponse($this, $response); 153: $response->send($this->httpRequest, $this->httpResponse); 154: } 155: } 156: 157:
  $httpRequest
  
  
  $httpResponse
  
  
 14. .../nette/application/src/Application/Application.php:83 source  Nette\Application\Application->processRequest(arguments)

  73: 74: 75: /** 76: * Dispatch a HTTP request to a front controller. 77: * @return void 78: */ 79: public function run() 80: { 81: try { 82: $this->onStartup($this); 83: $this->processRequest($this->createInitialRequest()); 84: $this->onShutdown($this); 85: 86: } catch (\Exception $e) { 87: } catch (\Throwable $e) {
  $request
  
  
 15. /data/web/virtuals/14661/virtual/www/index.php:8 source  Nette\Application\Application->run()

  1: <?php 2: // Uncomment this line if you must temporarily take down your site for maintenance. 3: //require '.maintenance.php'; 4: 5: const WWW_DIR = __DIR__; 6: 7: $container = require __DIR__ . '/app/bootstrap.php'; 8: $container->getService('application')->run();

Nette Application

Requests


Presenter


		

Environment

$_SERVER

TMPDIR
"/data/web/virtuals/14661/virtual/tmp" (36)
USER
"w14661" (6)
HOME
"/data/web/virtuals/14661/virtual" (32)
SCRIPT_NAME
"/index.php" (10)
REQUEST_URI
"/clanky/opus-4" (14)
QUERY_STRING
""
REQUEST_METHOD
"GET" (3)
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.0" (8)
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1" (7)
REDIRECT_URL
"/clanky/opus-4" (14)
REMOTE_PORT
"40118" (5)
SCRIPT_FILENAME
"/data/web/virtuals/14661/virtual/www/index.php" (46)
SERVER_ADMIN
"hosting@wedos.com" (17)
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/data/web/virtuals/14661/virtual/www" (36)
CONTEXT_PREFIX
""
REQUEST_SCHEME
"http" (4)
DOCUMENT_ROOT
"/data/web/virtuals/14661/virtual/www" (36)
REMOTE_ADDR
"54.158.248.167" (14)
SERVER_PORT
"80" (2)
SERVER_ADDR
"46.28.105.62" (12)
SERVER_NAME
"www.dielnabies.sk" (17)
SERVER_SOFTWARE
"Apache" (6)
SERVER_SIGNATURE
""
LD_LIBRARY_PATH
"/usr/local/apache/2.4.26-w/lib:/usr/local/openssl/CURRENT/lib:" (62)
PATH
"/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin" (29)
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Thu, 20 Jul 2017 16:39:32 GMT" (29)
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39)
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"x-gzip, gzip, deflate" (21)
HTTP_HOST
"www.dielnabies.sk" (17)
REDIRECT_STATUS
"200" (3)
FCGI_ROLE
"RESPONDER" (9)
PHP_SELF
"/index.php" (10)
REQUEST_TIME_FLOAT
1506047287.7096
REQUEST_TIME
1506047287
argv
array ()
argc
0

$_SESSION

__NFNette Session

Nette Session

Nette.Http.UserStorage/

Constants

WWW_DIR
"/data/web/virtuals/14661/virtual/www" (36)
TEXY_ALL
true
TEXY_NONE
false
TEXY_CONTENT_MARKUP
"\x17"
TEXY_CONTENT_REPLACED
"\x16"
TEXY_CONTENT_TEXTUAL
"\x15"
TEXY_CONTENT_BLOCK
"\x14"
TEXY_VERSION
"2.9.1" (5)
TEXY_HEADING_DYNAMIC
1
TEXY_HEADING_FIXED
2
TEXY_CHAR
"A-Za-z\x{C0}-\x{2FF}\x{370}-\x{1EFF}" (36)
TEXY_MARK
"\x14-\x1F" (9)
TEXY_MODIFIER
"(?: *+(?<= |^)\.((?:\((?:\\\)|[^)\n])++\)|\[[^\]\n]++\]|\{[^}\n]++\}){1,3}?))" (77)
TEXY_MODIFIER_H
"(?: *+(?<= |^)\.((?:\((?:\\\)|[^)\n])++\)|\[[^\]\n]++\]|\{[^}\n]++\}|<>|>|=|<){1,4}?))" (86)
TEXY_MODIFIER_HV
"(?: *+(?<= |^)\.((?:\((?:\\\)|[^)\n])++\)|\[[^\]\n]++\]|\{[^}\n]++\}|<>|>|=|<|\^|\-|\_){1,5}?))" (95)
TEXY_IMAGE
"\[\* *+([^\n\x14-\x1F]{1,1000})(?: *+(?<= |^)\.((?:\([^)\n]++\)|\[[^\]\n]++\]|\{[^}\n]++\}){1,3}?))? *+(\*|(?<!<)>|<)\]" (119)
TEXY_LINK_URL
"(?:\[[^\]\n]++\]|(?=[\w/+.~%&?@=_\#$])[^\s\x14-\x1F]{0,1000}?[^:);,.!?\s\x14-\x1F])" (83)
TEXY_LINK
"(?::((?:\[[^\]\n]++\]|(?=[\w/+.~%&?@=_\#$])[^\s\x14-\x1F]{0,1000}?[^:);,.!?\s\x14-\x1F])))" (90)
TEXY_LINK_N
"(?::((?:\[[^\]\n]++\]|(?=[\w/+.~%&?@=_\#$])[^\s\x14-\x1F]{0,1000}?[^:);,.!?\s\x14-\x1F])|:))" (92)
TEXY_EMAIL
"[A-Za-z\x{C0}-\x{2FF}\x{370}-\x{1EFF}][0-9.+_A-Za-z\x{C0}-\x{2FF}\x{370}-\x{1EFF}-]{0,63}@[0-9.+_A-Za-z\x{C0}-\x{2FF}\x{370}-\x{1EFF}\x{ad}-]{1,252}\. ... " (200)
TEXY_URLSCHEME
"[a-z][a-z0-9+.-]{0,20}:" (23)

Configuration options


Configuration

bcmath

BCMath support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
bcmath.scale00

bz2

BZip2 Support Enabled
Stream Wrapper support compress.bzip2://
Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version 1.0.5, 10-Dec-2007

calendar

Calendar support enabled

cgi-fcgi

php-fpm active
DirectiveLocal ValueMaster Value
cgi.discard_path00
cgi.fix_pathinfo11
cgi.force_redirect11
cgi.nph00
cgi.redirect_status_envno valueno value
cgi.rfc2616_headers00
fastcgi.error_headerno valueno value
fastcgi.logging11
fpm.configno valueno value

Core

PHP Version 7.0.19
DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_url_fopenOnOn
allow_url_includeOffOff
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
auto_append_fileno valueno value
auto_globals_jitOnOn
auto_prepend_fileno valueno value
browscapno valueno value
default_charsetUTF-8UTF-8
default_mimetypetext/htmltext/html
disable_classesno valueno value
disable_functionsapache_child_terminate,apache_setenv,define_syslog_variables,diskfreespace,disk_free_space,disk_total_space,dl,exec,leak,link,openlog,passthru,pfsockopen,popen,posix_getgrnam,posix_getpgid,posix_getpwuid,posix_getpwnam,posix_getrlimit,posix_initgroups,posix_kill,posix_mkfifo,posix_mknod,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_uname,proc_close,proc_get_status,proc_nice,proc_open,proc_terminate,putenv,readlink,register_tick_function,set_time_limit,shell_exec,show_source,symlink,syslog,systemapache_child_terminate,apache_setenv,define_syslog_variables,diskfreespace,disk_free_space,disk_total_space,dl,exec,leak,link,openlog,passthru,pfsockopen,popen,posix_getgrnam,posix_getpgid,posix_getpwuid,posix_getpwnam,posix_getrlimit,posix_initgroups,posix_kill,posix_mkfifo,posix_mknod,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_uname,proc_close,proc_get_status,proc_nice,proc_open,proc_terminate,putenv,readlink,register_tick_function,set_time_limit,shell_exec,show_source,symlink,syslog,system
display_errorsOnOn
display_startup_errorsOffOff
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
enable_post_data_readingOnOn
error_append_stringno valueno value
error_logno valueno value
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting3276724567
exit_on_timeoutOffOff
expose_phpOffOff
extension_dir/usr/local/php/CURRENT-70/extensions//usr/local/php/CURRENT-70/extensions/
file_uploadsOnOn
highlight.comment#998; font-style: italic#FF8000
highlight.default#000#0000BB
highlight.html#06B#000000
highlight.keyword#D24; font-weight: bold#007700
highlight.string#080#DD0000
html_errorsOffOn
ignore_repeated_errorsOffOff
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOffOff
include_path.:/data/web/virtuals/14661/virtual.:/data/web/virtuals/14661/virtual
input_encodingno valueno value
internal_encodingno valueno value
log_errorsOffOff
log_errors_max_len10241024
mail.add_x_headerOnOn
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.logno valueno value
max_execution_time9090
max_file_uploads2020
max_input_nesting_level6464
max_input_time3030
max_input_vars1000010000
memory_limit128M128M
open_basedir/data/web/virtuals/14661/virtual/data/web/virtuals/14661/virtual
output_buffering00
output_encodingno valueno value
output_handlerno valueno value
post_max_size32M32M
precision1414
realpath_cache_size4096K4096K
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOnOn
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
request_orderno valueno value
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/data/web/mlimit/sendmail.sh/data/web/mlimit/sendmail.sh
serialize_precision1717
short_open_tagOnOn
SMTPlocalhostlocalhost
smtp_port2525
sql.safe_modeOffOff
sys_temp_dirno valueno value
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize32M32M
upload_tmp_dir/data/web/virtuals/14661/virtual/tmp/data/web/virtuals/14661/virtual/tmp
user_dirno valueno value
user_ini.cache_ttl300300
user_ini.filenameno valueno value
variables_orderEGPCSEGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
zend.assertions11
zend.detect_unicodeOnOn
zend.enable_gcOnOn
zend.multibyteOffOff
zend.script_encodingno valueno value

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information 7.19.7
Age 3
Features
AsynchDNS No
CharConv No
Debug No
GSS-Negotiate Yes
IDN Yes
IPv6 Yes
krb4 No
Largefile Yes
libz Yes
NTLM Yes
SPNEGO No
SSL Yes
SSPI No
Protocols tftp, ftp, telnet, dict, ldap, ldaps, http, file, https, ftps, scp, sftp
Host x86_64-redhat-linux-gnu
SSL Version NSS/3.27.1
ZLib Version 1.2.3
libSSH Version libssh2/1.4.2

date

date/time support enabled
"Olson" Timezone Database Version 2017.2
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Prague
DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneEurope/PragueEurope/Prague

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.7.6
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

exif

EXIF Support enabled
EXIF Version 1.4 $Id: 8bdc0c8f27c2c9dd1f7551f1f9fe3ab57a06a4b1 $
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG,TIFF
DirectiveLocal ValueMaster Value
exif.decode_jis_intelJISJIS
exif.decode_jis_motorolaJISJIS
exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
exif.encode_jisno valueno value
exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

fileinfo

fileinfo support enabled
version 1.0.5
libmagic 522

filter

Input Validation and Filtering enabled
Revision $Id: 28fcca4bfda9c9907588a64d245b49cb398249d8 $
DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled
FTPS support enabled

gd

GD Support enabled
GD Version bundled (2.1.0 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.3.11
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 6b
PNG Support enabled
libPNG Version 1.2.49
WBMP Support enabled
XBM Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
gd.jpeg_ignore_warning00

gettext

GetText Support enabled

gmp

gmp support enabled
GMP version 4.3.1

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support Enabled
MHASH API Version Emulated Support

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.12
DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingno valueno value
iconv.internal_encodingno valueno value
iconv.output_encodingno valueno value

imagick

imagick moduleenabled
imagick module version 3.4.3
imagick classes Imagick, ImagickDraw, ImagickPixel, ImagickPixelIterator
Imagick compiled with ImageMagick version ImageMagick 6.7.2-7 2017-03-22 Q16 http://www.imagemagick.org
Imagick using ImageMagick library version ImageMagick 6.7.2-7 2017-03-22 Q16 http://www.imagemagick.org
ImageMagick copyright Copyright (C) 1999-2011 ImageMagick Studio LLC
ImageMagick release date 2017-03-22
ImageMagick number of supported formats: 205
ImageMagick supported formats 3FR, A, AAI, AI, ART, ARW, AVI, AVS, B, BGR, BGRA, BMP, BMP2, BMP3, BRF, C, CAL, CALS, CANVAS, CAPTION, CIN, CIP, CLIP, CMYK, CMYKA, CR2, CRW, CUR, CUT, DCM, DCR, DCX, DDS, DFONT, DNG, DOT, DPX, EPDF, EPI, EPS, EPS2, EPS3, EPSF, EPSI, EPT, EPT2, EPT3, ERF, EXR, FAX, FITS, FRACTAL, FTS, G, G3, GIF, GIF87, GRADIENT, GRAY, GROUP4, HALD, HDR, HISTOGRAM, HRZ, HTM, HTML, ICB, ICO, ICON, INFO, INLINE, IPL, ISOBRL, J2C, JNG, JP2, JPC, JPEG, JPG, JPX, K, K25, KDC, LABEL, M, M2V, M4V, MAC, MAP, MAT, MATTE, MIFF, MNG, MONO, MOV, MP4, MPC, MPEG, MPG, MRW, MSL, MSVG, MTV, MVG, NEF, NULL, O, ORF, OTB, OTF, PAL, PALM, PAM, PATTERN, PBM, PCD, PCDS, PCL, PCT, PCX, PDB, PDF, PDFA, PEF, PES, PFA, PFB, PFM, PGM, PGX, PICON, PICT, PIX, PJPEG, PLASMA, PNG, PNG24, PNG32, PNG8, PNM, PPM, PREVIEW, PS, PS2, PS3, PSB, PSD, PTIF, PWP, R, RADIAL-GRADIENT, RAF, RAS, RGB, RGBA, RGBO, RLA, RLE, SCR, SCT, SFW, SGI, SHTML, SR2, SRF, STEGANO, SUN, SVG, SVGZ, TEXT, TGA, THUMBNAIL, TIFF, TIFF64, TILE, TIM, TTC, TTF, TXT, UBRL, UIL, UYVY, VDA, VICAR, VID, VIFF, VST, WBMP, WMF, WMV, WMZ, WPG, X, X3F, XBM, XC, XCF, XPM, XPS, XV, XWD, Y, YCbCr, YCbCrA, YUV
DirectiveLocal ValueMaster Value
imagick.locale_fix00
imagick.progress_monitor00
imagick.skip_version_check00

imap

IMAP c-Client Version 2007e
SSL Support enabled
Kerberos Support enabled

intl

Internationalization supportenabled
version 1.1.0
ICU version 4.2.1
DirectiveLocal ValueMaster Value
intl.default_localeno valueno value
intl.error_level00
intl.use_exceptions00

json

json support enabled
json version 1.4.0

libxml

libXML support active
libXML Compiled Version 2.7.6
libXML Loaded Version 20706
libXML streams enabled

mbstring

Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
HTTP input encoding translation disabled
libmbfl version 1.3.2
oniguruma version 5.9.6
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
Multibyte regex (oniguruma) version 5.9.6
DirectiveLocal ValueMaster Value
mbstring.detect_orderno valueno value
mbstring.encoding_translationOffOff
mbstring.func_overload00
mbstring.http_inputno valueno value
mbstring.http_outputno valueno value
mbstring.http_output_conv_mimetypes^(text/|application/xhtml\+xml)^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encodingno valueno value
mbstring.languageneutralneutral
mbstring.strict_detectionOffOff
mbstring.substitute_characterno valueno value

mcrypt

mcrypt supportenabled
mcrypt_filter supportenabled
Version 2.5.8
Api No 20021217
Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
DirectiveLocal ValueMaster Value
mcrypt.algorithms_dirno valueno value
mcrypt.modes_dirno valueno value

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b5c5906d452ec590732a93b051f3827e02749b83 $
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.allow_local_infileOnOn
mysqli.allow_persistentOnOn
mysqli.default_hostno valueno value
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socketno valueno value
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff
mysqli.rollback_on_cached_plinkOffOff

mysqlnd

mysqlndenabled
Version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b5c5906d452ec590732a93b051f3827e02749b83 $
Compression supported
core SSL supported
extended SSL supported
Command buffer size 4096
Read buffer size 32768
Read timeout 31536000
Collecting statistics Yes
Collecting memory statistics No
Tracing n/a
Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions mysqli,pdo_mysql
mysqlnd statistics
bytes_sent 115413
bytes_received 407340
packets_sent 2166
packets_received 12260
protocol_overhead_in 49040
protocol_overhead_out 8664
bytes_received_ok_packet 0
bytes_received_eof_packet 0
bytes_received_rset_header_packet 9594
bytes_received_rset_field_meta_packet 0
bytes_received_rset_row_packet 5396
bytes_received_prepare_response_packet 264650
bytes_received_change_user_packet 121836
packets_sent_command 1077
packets_received_ok 0
packets_received_eof 0
packets_received_rset_header 1066
packets_received_rset_field_meta 0
packets_received_rset_row 1072
packets_received_prepare_response 6308
packets_received_change_user 3802
result_set_queries 1066
non_result_set_queries 6
no_index_used 101
bad_index_used 0
slow_queries 0
buffered_sets 1066
unbuffered_sets 0
ps_buffered_sets 0
ps_unbuffered_sets 0
flushed_normal_sets 0
flushed_ps_sets 0
ps_prepared_never_executed 0
ps_prepared_once_executed 0
rows_fetched_from_server_normal 2736
rows_fetched_from_server_ps 0
rows_buffered_from_client_normal 2736
rows_buffered_from_client_ps 0
rows_fetched_from_client_normal_buffered 2736
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_buffered 0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_cursor 0
rows_affected_normal 0
rows_affected_ps 0
rows_skipped_normal 2736
rows_skipped_ps 0
copy_on_write_saved 0
copy_on_write_performed 0
command_buffer_too_small 0
connect_success 6
connect_failure 0
connection_reused 0
reconnect 0
pconnect_success 0
active_connections 18446744073709551612
active_persistent_connections 0
explicit_close 5
implicit_close 0
disconnect_close 0
in_middle_of_command_close 0
explicit_free_result 1066
implicit_free_result 0
explicit_stmt_close 0
implicit_stmt_close 0
mem_emalloc_count 0
mem_emalloc_amount 0
mem_ecalloc_count 0
mem_ecalloc_amount 0
mem_erealloc_count 0
mem_erealloc_amount 0
mem_efree_count 0
mem_efree_amount 0
mem_malloc_count 0
mem_malloc_amount 0
mem_calloc_count 0
mem_calloc_amount 0
mem_realloc_count 0
mem_realloc_amount 0
mem_free_count 0
mem_free_amount 0
mem_estrndup_count 0
mem_strndup_count 0
mem_estndup_count 0
mem_strdup_count 0
proto_text_fetched_null 0
proto_text_fetched_bit 0
proto_text_fetched_tinyint 48
proto_text_fetched_short 0
proto_text_fetched_int24 0
proto_text_fetched_int 4820
proto_text_fetched_bigint 1005
proto_text_fetched_decimal 0
proto_text_fetched_float 0
proto_text_fetched_double 0
proto_text_fetched_date 0
proto_text_fetched_year 0
proto_text_fetched_time 0
proto_text_fetched_datetime 0
proto_text_fetched_timestamp 18
proto_text_fetched_string 6755
proto_text_fetched_blob 0
proto_text_fetched_enum 6
proto_text_fetched_set 0
proto_text_fetched_geometry 0
proto_text_fetched_other 0
proto_binary_fetched_null 0
proto_binary_fetched_bit 0
proto_binary_fetched_tinyint 0
proto_binary_fetched_short 0
proto_binary_fetched_int24 0
proto_binary_fetched_int 0
proto_binary_fetched_bigint 0
proto_binary_fetched_decimal 0
proto_binary_fetched_float 0
proto_binary_fetched_double 0
proto_binary_fetched_date 0
proto_binary_fetched_year 0
proto_binary_fetched_time 0
proto_binary_fetched_datetime 0
proto_binary_fetched_timestamp 0
proto_binary_fetched_string 0
proto_binary_fetched_json 0
proto_binary_fetched_blob 0
proto_binary_fetched_enum 0
proto_binary_fetched_set 0
proto_binary_fetched_geometry 0
proto_binary_fetched_other 0
init_command_executed_count 0
init_command_failed_count 0
com_quit 5
com_init_db 0
com_query 1072
com_field_list 0
com_create_db 0
com_drop_db 0
com_refresh 0
com_shutdown 0
com_statistics 0
com_process_info 0
com_connect 0
com_process_kill 0
com_debug 0
com_ping 0
com_time 0
com_delayed_insert 0
com_change_user 0
com_binlog_dump 0
com_table_dump 0
com_connect_out 0
com_register_slave 0
com_stmt_prepare 0
com_stmt_execute 0
com_stmt_send_long_data 0
com_stmt_close 0
com_stmt_reset 0
com_stmt_set_option 0
com_stmt_fetch 0
com_deamon 0
bytes_received_real_data_normal 92543
bytes_received_real_data_ps 0

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013
Openssl default config /etc/pki/tls/openssl.cnf
DirectiveLocal ValueMaster Value
openssl.cafileno valueno value
openssl.capathno valueno value

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.38 2015-11-23
PCRE JIT Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit10000001000000
pcre.jit11
pcre.recursion_limit100000100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers mysql, sqlite

pdo_mysql

PDO Driver for MySQLenabled
Client API version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b5c5906d452ec590732a93b051f3827e02749b83 $
DirectiveLocal ValueMaster Value
pdo_mysql.default_socket/tmp/mysql.sock/tmp/mysql.sock

pdo_sqlite

PDO Driver for SQLite 3.xenabled
SQLite Library 3.14.2

Phar

Phar: PHP Archive supportenabled
Phar EXT version 2.0.2
Phar API version 1.1.1
SVN revision $Id: 9d91fd26ae99260111b934cc25174387d4bd7059 $
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression enabled
Native OpenSSL support enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
DirectiveLocal ValueMaster Value
phar.cache_listno valueno value
phar.readonlyOnOn
phar.require_hashOnOn

posix

Revision $Id: b691ca925e7a085e6929579c4eba8fed0732e0ef $

Reflection

Reflectionenabled
Version $Id: 7d703262f14bc65e05ff76fb3714c945f9bf961a $

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php_serialize php php_binary wddx
DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOffOff
session.cache_expire180180
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponlyOnOff
session.cookie_lifetime25920000
session.cookie_path//
session.cookie_secureOffOff
session.entropy_file/dev/urandom/dev/urandom
session.entropy_length3232
session.gc_divisor100100
session.gc_maxlifetime25920001440
session.gc_probability11
session.hash_bits_per_character44
session.hash_function00
session.lazy_writeOnOn
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlerfilesfiles
session.save_path/data/web/virtuals/14661/virtual/session/data/web/virtuals/14661/virtual/session
session.serialize_handlerphpphp
session.upload_progress.cleanupOnOn
session.upload_progress.enabledOnOn
session.upload_progress.freq1%1%
session.upload_progress.min_freq11
session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
session.use_cookiesOnOn
session.use_only_cookiesOnOn
session.use_strict_modeOffOff
session.use_trans_sid00

SimpleXML

Simplexml supportenabled
Revision $Id: b8b5c37931a53e50a937c0aef2a26d351e173215 $
Schema support enabled

soap

Soap Client enabled
Soap Server enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
soap.wsdl_cache11
soap.wsdl_cache_dir/tmp/tmp
soap.wsdl_cache_enabled11
soap.wsdl_cache_limit55
soap.wsdl_cache_ttl8640086400

sockets

Sockets Support enabled

SPL

SPL supportenabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

sqlite3

SQLite3 supportenabled
SQLite3 module version 0.7-dev
SQLite Library 3.14.2
DirectiveLocal ValueMaster Value
sqlite3.extension_dirno valueno value

standard

Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /data/web/mlimit/sendmail.sh
DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.exception00
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
fromno valueno value
url_rewriter.tagsa=href,area=href,frame=src,form=,fieldset=a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset=
user_agentno valueno value

sysvmsg

sysvmsg support enabled
Revision $Id: dfb999763f95bfe9609fae60b4e07a492888ec7c $

sysvsem

Version 7.0.19

sysvshm

Version 7.0.19

tokenizer

Tokenizer Support enabled

wddx

WDDX Supportenabled
WDDX Session Serializer enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.7.6

xmlreader

XMLReader enabled

xmlrpc

core library version xmlrpc-epi v. 0.51
php extension version 7.0.19
author Dan Libby
homepage http://xmlrpc-epi.sourceforge.net
open sourced by Epinions.com

xmlwriter

XMLWriter enabled

xsl

XSL enabled
libxslt Version 1.1.26
libxslt compiled against libxml Version 2.7.6
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.26

Zend OPcache

Opcode Caching Up and Running
Optimization Enabled
SHM Cache Enabled
File Cache Disabled
Startup OK
Shared memory model mmap
Cache hits 2094750
Cache misses 5121033
Used memory 67108832
Free memory 32
Wasted memory 0
Interned Strings Used memory 3615456
Interned Strings Free memory 578848
Cached scripts 1451
Cached keys 1616
Max keys 3907
OOM restarts 0
Hash keys restarts 0
Manual restarts 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
opcache.blacklist_filenameno valueno value
opcache.consistency_checks00
opcache.dups_fixOffOff
opcache.enableOnOn
opcache.enable_cliOffOff
opcache.enable_file_overrideOffOff
opcache.error_logno valueno value
opcache.fast_shutdown00
opcache.file_cacheno valueno value
opcache.file_cache_consistency_checks11
opcache.file_cache_only00
opcache.file_update_protection22
opcache.force_restart_timeout180180
opcache.huge_code_pagesOffOff
opcache.inherited_hackOnOn
opcache.interned_strings_buffer44
opcache.lockfile_path/tmp/tmp
opcache.log_verbosity_level11
opcache.max_accelerated_files20002000
opcache.max_file_size00
opcache.max_wasted_percentage55
opcache.memory_consumption6464
opcache.optimization_level0x7FFFBFFF0x7FFFBFFF
opcache.preferred_memory_modelno valueno value
opcache.protect_memory00
opcache.restrict_apino valueno value
opcache.revalidate_freq22
opcache.revalidate_pathOffOff
opcache.save_comments11
opcache.use_cwdOnOn
opcache.validate_permissionOffOff
opcache.validate_rootOffOff
opcache.validate_timestampsOnOn

zip

Zip enabled
Zip version 1.13.5
Libzip version 1.1.2

zlib

ZLib Supportenabled
Stream Wrapper compress.zlib://
Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.3
Linked Version 1.2.3
DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOffOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name

HTTP request

$_GET

empty

$_POST

empty

$_COOKIE

empty

HTTP response

Headers

X-Powered-By: Nette Framework
Content-Type: text/html; charset=utf-8
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Set-Cookie: PHPSESSID=46420afe261c5d4ac7c1b0f11a62eb94; expires=Sun, 22-Oct-2017 02:28:07 GMT; Max-Age=2592000; path=/; HttpOnly
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Vary: X-Requested-With